അമൃതാകുന്ന അന്നത്തിനു അനുയോജ്യമായ പേര്… ഫിലിമി ഫുഡ്‌….1 min read

തിരുവനന്തപുരം : നല്ല ആഹാരം ഔഷധമാണ്, അത് ജീവൻ നിലനിർത്താനും ആരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും ആകണം. അങ്ങനെയുള്ള ആഹാര സംസ്കാരമാണ് ഫിലിമി ഫുഡ്‌ പകർന്നു നൽകുന്നത്.

അനന്തപുരിയുടെ ഹൃദയഭാഗമായ കവടിയാറിൽ പുത്തൻ ആഹാര സംസ്കാരവുമായി തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഫിലിമി ഫുഡിന് നല്ല ഭക്ഷണ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയും. പാചകം ഒരു കലയാണെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ രാപ്പകലില്ലാതെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലമായാണ് 90കളിൽ ഫിലിമിഫുഡ്‌ രൂപം കൊണ്ടത്.

നല്ല ഭക്ഷണം വിളമ്പിയെന്ന സംതൃപ്തിയെക്കാളും, നല്ലഭക്ഷണം കഴിച്ചുവെന്ന തൃപ്‌തി ആഹാരം കഴിച്ചവരുടെ മുഖത്തുകാണുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ സ്വപ്നസാഷാത്കാരമായാണ് ഇവർക്ക് അനുഭവപെടാറുള്ളത്.

ചെറുപാർട്ടികൾക്ക് മുതൽ വലിയ വിവാഹങ്ങൾക്ക് വരെ കാറ്ററിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ രുചിയിലോ, ഗുണത്തിലോ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ലെന്നത് ഫിലിമിഫുഡിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.

പഴമ ഒട്ടും കുറയാതെ, ഗുണംമാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കാറ്ററിഗിനു പുറമെ ഇവന്റ്കളും ഫിലിമിഫുഡ്‌ നൽകിവരുന്നു.

നാവിൽ രുചി നിൽക്കുന്ന, മണം അടിച്ചാൽ വായിൽ കപ്പലോടുന്ന, കടു താളിച്ച സാമ്പാർ, ഇഞ്ചി, രസം, പുളിശ്ശേരി, കറുമുറെ ചവയ്‌ക്കാൻ പപ്പടം ഇവ കൂട്ടി മനംകുളിർക്കേ,വയറുനിറയെ സദ്യകഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുനാളെങ്കിലും ഫിലിമിഫുഡിന്റെ സദ്യ കഴിക്കണം. രുചി…. സംതൃപ്തി…. ആരോഗ്യം… വൃത്തി.. ഇവയെല്ലാം ഫിലിമി ഫുഡിന്റെ മാത്രം മുഖമുദ്രയാണ്….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *