ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും കഴക്കൂട്ടം സൈനീക് സ്കൂൾ ബ്ലോക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇടിഞ്ഞു1 min read

തിരുവനന്തപുരം : കഴക്കൂട്ടം സൈനിക സ്കൂൾ – അക്കാദമിക് സ്കൂൾ ബ്ലോക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗം മഴയിൽ തകർന്ന് വീണു.

കോവിഡ് ലോക്ക് ഡൗണ് സമയമായതിനാൽ കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വലിയ അപകടം ഉണ്ടായില്ല. നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ കഴിയാത്ത ഏതാനം ചില കുട്ടികൾ ഹോസ്റ്റലിൽ ഉണ്ട്. അവർ സുരക്ഷിതരാണ്.
സംസ്‌ഥാന പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിനാണ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ ചുമതല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *