“ഉദിച്ചുയർന്ന മാധ്യമ താരകം” ജന ചിന്ത”…….1 min read

മാധ്യമ സാമ്രാജ്യത്തെ പുത്തൻ താരോദയമായി janachinda.in ഇന്നുമുതൽ. Janachinda.in സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം ബിജെപി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്‌ അഡ്വ : സുരേഷ് നിർവഹിക്കുന്നു. വാർത്തകളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ മലയാളി സമൂഹത്തിന് ചിന്തിക്കാനും, ചിന്തിപ്പിക്കാനും, ഒരു മാധ്യമം, അതാണ് ജനചിന്ത……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *