സംസ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്ചകളിലെ ലോക്‌ഡോൺ ഒഴിവാക്കി, രാത്രി കർഫ്യു ഇല്ല, കോളേജുകൾ ഒക്ടോബർ 4മുതൽ തുറക്കും1 min read

തിരുവനന്തപുരം :സംസ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്ച കളിലെ ലോക്‌ഡോൺ ഒഴിവാക്കിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി . അതോടൊപ്പം രാത്രി കർഫ്യു വും ഒഴിവാക്കി. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒക്ടോബർ 4മുതൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും. സ്കൂളുകളിലെ അദ്ധ്യാപകർ എത്രയും വേഗം വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *