ദേശീയ റാങ്കിങ് ;കേരളത്തിലെ 4 സർവകലാശാലകൾ ആദ്യ 100ൽ , നില മെച്ചപ്പെടുത്തി കുസാറ്റ്1 min read

തിരുവനന്തപുരം :നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റാങ്കിംഗ് ഫ്രെയിം വർക്കിൽ (NIRF)കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകളുടെ റാങ്ക് നില കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ പിന്നിലായി.

രാജ്യത്തെ 100 സർവകലാശാലകളിൽ കേരളത്തിലെ നാല് സർവകലാശാലകൾ ഇടംപിടിച്ചു.

യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉൾപ്പടെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള റാങ്കിംഗിൽ മൂന്നാം തവണയും ഐഐടി മദ്രാസ് ഒന്നാംസ്ഥാനത്തെത്തി.

സർവകലാശാലാ തലത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം IISC ബാംഗ്ലൂരും, രണ്ടാം സ്ഥാനം ജെ. എൻ.യു വും,മൂന്നാം സ്ഥാനം ബനാറസ് സർവ്വകലാശാലയും നേടി. കൽക്കട്ട സർവകലാശാല, അമൃത വിശ്വവിദ്യാപീഠം, ജാമിയ മീലിയ,മണിപ്പാൽ, ജാദവ്പൂർ, ഹൈദരാബാദ്, അലിഗഡ് സർവകലാശാലകൾക്ക് നാലുമുതൽ പത്തുവരെയുള്ള റാങ്ക് ലഭിച്ചു.

കേരള സർവകലാശാല ഇരുപത്തിഏഴാം സ്ഥാനത്തും,എം.ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുപ്പത്തി ഒ ന്നാം സ്ഥാനത്തും, കാലിക്കറ്റ് അറുപതാം സ്ഥാനത്തും, കുസാറ്റ് 44 – സ്ഥാനത്തുമാണ്.

കഴിഞ്ഞവർഷം കേരള 23 വും, എം.ജി.30 വും, കാലിക്കറ്റ് 54 വും,കുസാറ്റ് 62 വും സ്ഥാനങ്ങളിലാ യിരുന്നു.കുസാറ്റ് മാത്രമാണ് റാങ്ക് നില മെച്ചപ്പെടുത്തിയത്.

രാജ്യത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള റാങ്കിങ്ങിൽ കേരള 43,
എം.ജി 52,കാലിക്കറ്റ് 95, കുസാറ്റ് 65 റാങ്കുകൾ ലഭിച്ചു.

അധ്യാപനം, പഠനം, ഗവേഷണം, ബിരുദ ഫലങ്ങൾ, ലാബ് ഉൾപ്പടെയുള്ള അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ, എന്നിവ കണക്കിലെടുത്താണ് റാങ്കിങ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *