വെള്ളി തിളക്കത്തിൽ രവികുമാർ;ഗുസ്തിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് വെള്ളി1 min read

ടോക്കിയോ :വെള്ളി തിളക്കത്തിൽ രവികുമാർ ഇന്ത്യക്ക് ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ കൂടി നേടി തന്നു.സ്വർണമാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് എങ്കിലും റഷ്യൻ താരത്തിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണത്തിൽ രവികുമാർ വെള്ളിക്കൊണ്ട് തൃപ്തിപെട്ടു.

സുശീൽ കുമാറിന് ശേഷം ഗുസ്തിയിൽ ആദ്യ വെള്ളി മെഡൽ ആണ് രവികുമാർ നേടിയത്.

അഞ്ചാം മെഡലോടെ ഇന്ത്യ ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ നേട്ടത്തിന് അരികിലെത്തി. ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യ 5മെഡൽ നേടിയിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *