സർവകലാശാലകളിലെ പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം പ്രതിസന്ധിയിൽ. പരിഷ്കരണത്തിന് വേണ്ട ഫണ്ട്‌ സർവകലാശാലകളിലുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി മന്ത്രി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ആക്ഷേപം സർക്കാർ നിലപാട് പുനപരിശോധി ക്കണമെന്ന് സർവകലാശാലകൾ1 min read

തിരുവനന്തപുരം :സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാല ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും നൽകണമെന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവ് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം സർവകലാശാലകൾക്ക് നടപ്പിലാക്കാനാവാത്തത് കൊണ്ട് പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം വൈകും.സർക്കാർ നിലപാട് പുനപരിശോധിക്കണമെന്ന് സർവകലാശാലകൾ സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു.

പതിനൊന്നാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ പരിഷ്കരണ ഉത്തരവ് ഫെബ്രുവരി 20ന് പുറത്തിറങ്ങിയെങ്കിലും പതിവിന് വിരുദ്ധമായി സർവകലാശാലകളുടെ ഉത്തരവ് കഴിഞ്ഞ ജൂണി ലാണ് ഇറങ്ങിയത്. സർവ്വ കലാശാലകളിലെ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കാൻ മതിയായ ഫണ്ട്‌ തുകയുണ്ടെന്ന സർക്കാർ ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിഷ്കരണത്തിനു വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവ് സർവകലാശാലകൾ വഹി ക്കണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചത്.

സർവകലാശാല ചട്ടമനുസരിച്ച് പെൻഷൻഫണ്ട് രൂപീകരിക്കേണ്ടതു ണ്ടെങ്കിലും കൊച്ചി, കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലകൾ മാത്രമാണ് പെൻഷൻഫണ്ട് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരള സർവകലാശാല ഇതിനുവേണ്ടി തുക മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പെൻഷൻഫണ്ട് രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല.കേരള സർവകലാശാല ഇതിന് നീക്കി വച്ചിട്ടുള്ള ഫണ്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് സർവകലാശാലകളിൽ അധിക ഫണ്ട്‌ ഉണ്ടെന്ന് സർക്കാരിനെ ബോധിപ്പിച്ച തെന്ന് അറിയുന്നു.

കേരള സർവകലാശാല സർക്കാരിന്റെ പെൻഷൻ പരിഷ്കരണ ഉത്തരവ് ആദ്യം നടപ്പാക്കിയെങ്കിലും വൈസ് ചാൻസലർ അത് റദ്ദാക്കുകയാണുണ്ടായത്. കൊച്ചി, എംജി,കാലിക്കറ്റ്, കണ്ണൂർ സർവകലാശാലകൾ അടുത്ത മാസം മുതൽ പുതിയ പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കുമെങ്കിലും ഫണ്ട്‌ അപര്യാപ്തതാമൂലം രണ്ട് വർഷത്തെ കുടിശിഖ തടഞ്ഞുവെക്കാനാണ് നീക്കം. കേരള, കാർഷിക, സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലകൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരൂ തീരുമാനവും കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല.

അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയ സർക്കാർ ഇരുപതിനായിരത്തോളംവരുന്ന സർവകലാശാലാ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം പ്രതി സന്ധിയിലാക്കിയതിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ പെൻഷൻ സംഘടനകളും പെൻഷൻകാരും കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിലാണ്..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *