തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ;മൂന്നാംഘട്ടം മികച്ച പോളിംഗ്1 min read

മലപ്പുറം :സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മൂന്നാംഘട്ടത്തിൽ കനത്ത പോളിംഗ്. പോളിംഗ് തുടങ്ങി രണ്ടര മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ 16.71%ആണ് പോളിംഗ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിംഗ് മലപ്പുറത്ത് ആണ്,16.93%, കണ്ണൂർ 16.86%, കോഴിക്കോട് 16.43%, കാസറഗോഡ് 16.38% ആണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *