അഭിനയ സാമ്രാട്ട് സത്യൻ മാഷിന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കണം :സത്യൻ സാംസ്‌കാരിക സമിതി1 min read

തിരുവനന്തപുരം :അഭിനയസാമ്രാട്ട് സത്യൻ മാഷിന്റെ പ്രതിമ തിരവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ സ്ഥാപിക്കണം.  സത്യൻ മാഷിന്റെ പ്രതിമ ജനറൽ ആശുപത്രി ജംഗ്ഷനിൽ സ്ഥാപിക്കുവാൻ സർക്കാർ അടിയന്തിര നടപടി കൈകൊള്ളണമെന്ന് സതൃൻ സാംസ്കാരിക സമിതി നേതാക്കളായ കെ.കെ. അജയലാൽ നാടാർ,എം.ജെ.ബോസ് ചന്ദ്രൻ, മൈലക്കര. ആർ.ബാലൻ,ഡോ.തിമോത്തി ലിയോരാജ് എന്നിവർ സർക്കാരിനോട് ആവശൃപ്പെട്ടു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *